Adatkezelési nyilatkozat

Jelen adatkezelési nyilatkozat az akinom.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatok kezelését az akinom.hu oldal tulajdonosa, a továbbiakban adatkezelő végzi.

Az adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem adja ki, azokat kizárólag az akinom.hu hírlevelének rendszeres megküldésére és az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használja.

Vonatkozó jogszabályok
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az akinom.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama.
Az adatkezelő: Demeterné Szecskó Mónika
Az adatkezelés megnevezése: akinom.hu hírleveleire feliratkozók listája.
Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, új írások megküldése e-mailen keresztül.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
A tényleges adatkezelés helye: 3324 Felsőtárkány, Munkás út 9.
Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
Az adatok törlési határideje: a feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet.
Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül járhat el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet éln.:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu